Hutba Senaida-ef. Isakovića: Da li je namaz naš mi’radž?

U halu i stanju koje je bilo teško za Resulullaha, a.s., Gospodar daje Isra i Mi'radž kao podršku, snagu i pobjedu svome Miljeniku. Ovo je bila počast kojom nikada prije i poslije neće Gospodar nikoga počastiti. Namaz je jedini ibadet koji je objavljen na nebesima Ummetu Muhammeda, a.s. To je ibadet za koga Poslanik, a.s., kaže da je Mi'radž vjernika.

Hvala i zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dž.š., Gospodar nebesa i zemlje, Koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Neka je hvala Gospodaru Koji bdi nad svojim robovima, Koji ih bodri i nagrađuje za njihovu iskrenost. Neka je salavat i selam na Njegovog Miljenik i Poslanika, Muhammeda, a.s., kojeg je Gospodar počastio da Mu bude bliže nego je iko ikada bio. Neka je blagoslov i mir na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, na naše šehide i na sve one koji ga slijede, iskreno čineći dobra djela do Sudnjega dana.

Draga i cijenjena braćo, u utorak navečer ćemo obilježiti jedan događaj iz života Resulullaha, a.s., koji je velika počast i nagrada Poslaniku, a.s., a i nama kao njegovom Ummet. To je noć lejletu-l- Isra i Mi’radž. Znamo da je sunnetullah, tj. Allahov, dž.š., zakon da je s mukom i slast i da nakon iskušenja koja insan izdrži kao mu’min neminovno dolazi pobjeda i olakšanje. Prije samog događaja Isaa i Mi’radža Resulullah, a.s., je iskušao svu gorčinu odbacivanja Mekkelija, rodbine, poniženja i mnogo toga. Pred sami događaj Israa Resulullahu, a.s., preseljava njegov amidža Ebu Talib, koji je bio politički i vanjski pomagač, a nakon toga i majka vjernika i velikan među ashabima Hatidža, r.a., koja je bila unutrašnji mir i potpora Resulullaha, a.s. Također Resulullah, a.s., odlazi u Taif kao zadnje riješenje za da’ wu i pozivanje u Islam i nailazi na grubost i odbijanje za koje je kazao jednom Aiši, r.a., kada ga je upitala imali nešto teže od Uhuda, a on je odgovorio da je to dan Taifa i odbijanje i kamenovanje koje je tamo doživio. U ovom halu i stanju koje je bilo teško za Resulullaha, a.s., Gospodar daje Isra i Mi’ radž kao podršku, snagu i pobjedu svome Miljeniku. Ovo je bila počast kojom nikada prije i poslije neće Gospodar nikoga počastiti.

Uzvišeni Allah dž.š. u svojoj Knjizi kaže:”Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uisitinu, sve čuje i sve vidi.” ( El- Isra, 1.)

Isra predstavlja putovanje iz Mesdžidu-l-harama u Mekki do Mesdžidu-l-aksaa u Kudsu (Jerusalemu), kojim je Allah, dž.š., počastio Svoga Poslanika Muhammeda, a.s.,  a Mi’ radž je ono što je uslijedilo nakon toga, a to je uzdizanje u više nebeske sfere, te stizanje do granice na kojoj završava znanje stvorenja, meleka, ljudi i džina. Sve se to desilo u jednoj noći.

Kada je riječ o kazivanju o tome, Buharija i Muslim ga u cijelosti prenose. U njemu stoji da je Poslaniku, a.s., doveden burak, jahalica veća od magarca, a manja od mazge, korak joj se pruža do granica pogleda. U njemu također stoji da je Poslanik, a.s., ušao u Mesdžidu-l-aksa i klanjao dva rekata kao imam poslanicima. Zatim mu je došao Džibril noseći posudu vina i posudu mlijeka. Poslanik, a.s., izabra mlijeko pa je Džibril rekao: ”Izbrao si iskonsku prirodu.” U njemu se također navodi da se s njim uspeo na prvo, zatim drugo, pa potom na treće nebo, i sve tako dok nije odveden do mjesta Sidretul – muntehaa, gdje je razgovarao sa Gospodarom. Tu je muslimanima stavljeno u obavezu pet dnevnih namaza, koji su u osnovi pedest namaza u jednom danu i noći.

Draga braćo, zaista su ogromne pouke i poruke Mi’ radža ali ja danas želim samo jednu da podijelim sa vama i da se prisjetimo njegove važnosti, a to je namaz. To je ibadet koji je jedini objavljen na nebesima Ummetu Muhammeda, a.s. To je ibadet za koga Poslanik, a.s., kaže da je Mi’radž vjernika. Zamislite braćo, počast i osjećaje Resulullaha, a.s., kada je doživio Mi’radž i snagu koja mu je tada pokazana. Kako je djelovalo na njega? Poslije toliko iskušenja Gospodar daje Mi’radž da ga učvrsti i pokaže mu da je sve to malo naspram moći Uzvišenog. Nakon Mi’radža Resulullah, a.s., čini Hidžru u Medinu i za deset godina muslimani se vraćaju u Mekku kao pobjednici. Pa zar namaz koji je naše uzdignuće Gospodaru nedaje nama snagu. Zar obavljamo namaz a nemamo poleta, snage, inspiracije, oprost. Zar i mi kao Resulullah, a.s., nakon svakoga namaza ne trebamo biti spremniji za iskušenja dunjaluka svjesni da je to malo naspram Gospodara.

Resulullah, a.s., nas uči da smo najbliži Gospodaru u jednom stanju i situaciji a to je u namazu na sedždi. S toga nam savjetuje dove kao naše oružje. Zar može mu’ min biti nemaran naspram toga da mu se nudi blizina njegovog Gospodara.

Gospodar kaže u Časnom Kur’ anu: „Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! A Allah zna šta radite.“ ( El- Ankebut, 45.) Braćo, i nakon što počnemo da obavljamo namaz neminovno je da mu priđemo apsolutno iskreni. Ako vidimo razvrat i ono što je ružno i grijeh kod ljudi koji klanjaju, a vidimo, onda je to znak da se nije iskreno prišlo namazu. Prepustimo se svome Gospodaru obožavajući Ga u namazu. Neminovno je za one koji su iskreni da ih namaz mijenja. Nažalost, čini mi se nakada da puno klanjamo ali da namaza nema u našim poslovima.

Također, Resulullah, a.s., u poznatom hadisu kaže: „Namaz je stub vjere.“ On je stub islama i povrh toga posebno podcrtan kao stub vjere. Pa znamo zašto služi stub. Njegova uloga je da nosi i da se građevina oslanja na njega. Nosi li naš namaz našu vjeru i jeli naš život kao naš namaz koji obavljamo iskren, skrušen, ponizan, fokusiran.

Na kraju Poslanik, a.s., nas uči da ćemo na Sudnjem danu prvo odgovarati za naš namaz. Pa zar pored svih stvari koje radimo prvo odgovaramo za namaz? On je naš pasoš na granici Ahireta. I povrh toga poslije pitanja jesi li klanjao, pa ako jesi, kako, koliko, kada, s kim i dr. I povrh toga Resulullah, a.s., kaže da ako prođemo na testu namaza onda prolazimo na drugim testovima, odnosno ako nam namaz bude dobar dobra su nam i druga djela, a ako on ne bude dobar – takva su nam i druga djela. Naš namaz na Sudnjem danu je naš nalaz krvi na dunjaluku. On će sve pokazati. Zato, kako ilahija kaže, čvrsto čuvaj svoj iman, jer je tako nazvam u Kur’ anu, da bi ti Džennet bio vatan.

Gospodaru neka naš namaz, i naši obredi, i naš život i naša smrt bude iskreno samo radi Tebe. Gospodaru učini nas onima koji čuvaju namaz i koje namaz čuva i učini da naša djeca budu takva. Amin!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter