Adis ef. Sultanović odbranio doktorski rad na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Dana 19.01.2021. godine, Adis ef. Sultanović odbranio je doktorski rad na temu: „Društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine“, pred komisijom: doc. dr. Asim Zubčević, predsjednik, doc. dr. Senad Ćeman član i prof. dr. Ahmet Alibašić, mentor i član.

Predmet ove studije je društveni položaj i djelovanje imama u socijalističkoj Bosni i Hercegovini, u periodu od 1945. do 1971. godine. U pitanju je uporedna historijska i sociološka studija, budući da se tematizira društveni položaj i djelovanje imama u socijalističkoj BiH, i to između odnosa komunističkog režima prema Islamskoj zajednici i imamima s jedne strane i odnosa Islamske zajednice prema imamima, sa fokusom na njihovu praktičnu službu u naznačenom periodu, s druge strane. Shodno tome, u radu su analizirane prilike koje su utjecale na položaj imama u socijalističkom društvu općenito i u Islamskoj zajednici u BiH posebno. U ovom radu je posebno proučeno i predstavljeno ukupno djelovanje imama u BiH u naznačenom periodu, s ciljem razumijevanja njihovog vjersko-prosvjetnog rada, kao i njihovog doprinosa IZ u BiH i socijalističkom društvu.

Ovaj rad se sastoji od šest poglavlja koja čine koherentnu logičku i organsku cjelinu. U uvodnom dijelu obrazložen je problem i predmet istraživanja, teorijski okvir, radna teza, struktura rada, metode istraživanja i pregled izvora i literature. U drugom poglavlju tematiziran je normativni okvir za državno-vjerske odnose, u okviru kojeg su analizirani ustavi države i zakoni koji su regulirali njen odnos prema Islamskoj zajednici i imamima. Treće poglavlje posvećeno je analizi socijalnog, materijalnog, položaja (plata u naturi, novcu, socijalno osiguranje i dr.) imama u socijalističkoj Bosni i Hercegovini, od 1945. do 1971. godine. Četvrto poglavlje posvećeno je pitanju obrazovanja imama. U petom poglavlju, analizan je položaj imama između teorijskog određenja kroz normativne akte IZ i stvarnosti, prilikom čega su proučeni Ustavi IZ kao i ostali normativni akti koji su u naznačenom periodu tretirali imamsku službu u džematima. U posljednjem, šestom poglavlju tematiziran je društveni položaj imama u BiH. Analiziran je vjersko-prosvjetni rad imama u džematima, uz sagledavanje njihove uloge u infrastrukturnim projektima Islamske zajednice, kao i njihova uloga u procesu vjerske obuke u mektebima širom socijalističke BiH.

Vrijedno isticanja je činjenica da se ovaj doktorski rad temelji prvenstveno na neobjavljenoj arhivskoj građi iz Arhiva BiH i Rijaseta IZ u BiH, kao i drugih relevantnih izvora. Na osnovu svih činjenica, evidentno je da se u ovom doktorskom radu došlo do više vrijednih naučnih saznanja, među kojima se posebno izdvaja ono da su imami u BiH, u periodu od 1945. do 1971. godine, podnijeli tešku i značajnu misijsku zadaću očuvanja vjere i vjerskog života u BiH. Uz to, imami su dali vrijedan doprinos na mnogim projektima od značaja za cijelo društvo kao što su izgradnja puteva, pruga, bunareva, vodovoda, elektrifikacija sela i dr.

Dr. Adis-ef. Sultanović rođen je u Bugojnu, 22.08.1985. godine. Kao imam, muallim i hatib zaposlen je od 2016. godine u džematu Teftedarin do, MIZ Sarajevo, a prethodno je od 2009. godine radio u medžlisima Gornji Vakuf i Livno. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu 2004., Fakultet islamskih nauka (teološki smjer) u Sarajevu 2008. godine. Na istom Fakultetu je 2015. godine završio magistarski studij odbranivši magistarski rad pod nazivom „Doprinos Muhameda Ždralovića izučavanju bosanskohercegovačkog rukopisnog naslijeđa“. Autor je više radova iz oblasti islamske kulture i civilizacije, koji su objavljeni u Novom Muallimu i Glasniku RIZ u BiH.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter